5 April 2024 Algemene Ledenvergadering


Op vrijdagmiddag 5 april vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze seniorenvergadering plaats. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en over de planning voor het lopende jaar aan de hand van het jaarverslag 2023, het financieel verslag 2023 en de begroting voor 2024. Verder staan in ieder geval ook de vaste punten verkiezing kascontrolecommissie en bestuursverkiezing op de agenda.

De agenda en het concept-verslag van de ALV van 2023 vindt u in de Nieuwsbrief van maart 2024 en ook op deze website. In de Nieuwsbrief van april 2024 komen het jaarverslag van de secretaris en de financiële stukken van de penningmeester te staan.

Na afloop van de vergadering is er nog een gezellig samenzijn met livemuziek van het duo "Spelt". .Alles bij elkaar dus een fijne middag met een wat serieuzer gedeelte en een lekker ontspannen gedeelte. 

De vergadering wordt gehouden in “Ons Kwartier” en begint om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur.) In verband met de voorbereiding graag aanmelden bij de balie in Ons Kwartier of telefonisch 0495- 623589.

We hopen veel leden te mogen begroeten op deze jaarlijkse voor de vereniging belangrijke vergadering.

A G E N D A

1. Opening en vaststellen van de agenda.

2. Notulen van de vorige jaarvergadering 31 maart 2023.

3. Jaarverslag 2023.

4. Financieel verslag 2023.

5. Verslag kascontrolecommissie.

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

7. Bestuursverkiezing.

Statutair aftredend en herkiesbaar is Willy Kuipers-Vrijsen. 

Vanaf 11 april 2023 heeft dhr. Paul Linders als aspirant-bestuurslid en afgevaardigde van de beheerders de bestuursvergaderingen bijgewoond.

Het bestuur stelt de vergadering voor Paul Linders te benoemen tot bestuurslid.

Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 1 week voor de vergadering schriftelijk melden bij het secretariaat:  seniorenverenigingmaarheeze@gmail.com.

8. Begroting 2024.

9. Aanpassing van de Contributie in 2025.

10. Ons Kwartier.

11. Sluiting.

De stukken voor deze algemene vergadering zullen worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief van april. Deze valt rond 26 maart bij u in de bus.