GEDRAGSCODE MET BETREKKING TOT DE OMGANG MET RELATIES

Inleiding

Binnen de Seniorenvereniging-Maarheeze zijn nauwelijks afspraken vastgelegd, zodat helderheid en houvast voor aanvaarde verantwoordelijkheden en richtlijnen voor het gedrag van de bestuursleden adviseurs ontbreken. Deze helderheid en dit houvast beoogt de gedragscode te verschaffen.

Continue afweging van de diverse belangen is derhalve het parool waar het gaat om het begrip gedrag.

De opstelling van deze gedragscode is bedoeld als een vorm van preventief beleid.

Preventief beleid inzake omgang met relaties dat zich onder meer moet concretiseren in:

  1. het in voldoende mate kenbaar maken van deze code;
  2. het geven van voorlichting over het beleid en de risico’s van deze omgang;
  3. het wegnemen of verminderen van de risico’s met betrekking tot de omgang met relaties en
  4. het houden van toezicht op de naleving van de gedragscode.

 

Daar waar er een grijs gebied is, wordt er vanuit gegaan dat het bestuurslid of de adviseur handelt naar de geest van deze gedragscode.

 

De gedragscode moet vanuit de Seniorenvereniging ontwikkeld worden. Alleen dan zal hij door de bestuursleden en de adviseurs als een eigen bedrijfscultuur worden ervaren. Het belang van duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van deze bedrijfscultuur.

Een gedragscode waarover objectief wordt gecommuniceerd geeft zowel voor de Seniorenvereniging als voor de bestuursleden, de adviseurs en derden zekerheid over de normen die worden gehanteerd. Hierbij zij opgemerkt dat het bestuurslid of de adviseur uitdrukkelijk erkent dat de gedragscode geen eenrichtingsverkeer is en dat beide betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen.

 

In deze gedragscode zijn een aantal minimale voorwaarden opgenomen die passen in een moderne en open relatie tussen het bestuurslid, de adviseur en de externe relatie. Transparantie, redelijkheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij de basisbegrippen.

De bijgevoegde spelregels moeten vooral gezien worden als een checklist voor de omgang met externe relaties die onzes inziens de aandacht verdienen bij de dienstverlening. De code moet fungeren als een intern ijkpunt voor de bestuursleden en de adviseurs en als een externe positiebepaling.

Deze gedragscode is geen juridische regeling en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.

De verantwoording voor de naleving van de code ligt uiteraard bij het bestuurslid en de adviseur. Het belang van het betrachten van openheid wordt nadrukkelijk genoemd.                                          

 

De spelregels

Onder bestuurslid wordt verstaan de persoon die namens de Seniorenvereniging-Maarheeze vertegenwoordigd of diensten verleent

Onder adviseur wordt verstaan de persoon die namens de Seniorenvereniging-Maarheeze diensten verleent.

Elk bestuurslid en elke adviseur dient de gedragscode te kennen en zich ernaar te gedragen. De regeling wordt dan ook bij benoeming of aanstelling verstrekt en voor ontvangst dient te worden getekend.

De KBO verplicht zichzelf, de bestuursleden en zijn adviseurs de in deze gedragscode vastgestelde spelregels na te leven.

De bestuursleden en de adviseurs zijn primair zelf verantwoordelijk voor hetgeen ze aannemen en moeten zich bewust zijn van wat in dit opzicht moet kunnen en wat absoluut niet kan.

Bij niet naleving van een of meer van deze spelregels kan een bestuurslid of adviseur door de voorzitter ter verantwoording worden geroepen.

Aan externe relaties wordt de gedragscode bekend gemaakt zodat ook zij op de hoogte zijn van de spelregels die gehanteerd worden.

Presentjes en cadeaus redelijkerwijs < € 10,00 mogen altijd worden aangenomen. Wel dient dit (achteraf) gemeld te worden bij de voorzitter.

Presentjes en cadeaus redelijkerwijs > € 10,00 mogen worden aangenomen.

Wel dient dit altijd vooraf gemeld te worden bij de voorzitter en deze besluit wat er met het presentje en of cadeau moet worden gedaan. Deze kan het beargumenteerd verbieden. Indien melding vooraf redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal de voorzitter achteraf bepalen of het presentje c.q. cadeau behouden kan worden, dan wel geretourneerd wordt.

Het is niet toegestaan geld van een relatie aan te nemen, noch om geld te vragen. Andere gunsten en diensten mogen eveneens niet worden geaccepteerd, ook niet ten bate van derden, zonder voorafgaande goedkeuring van de voorzitter.

 

Duur van de regeling

De regeling wordt ingevoerd met ingang van 1 januari 2014 en is opgesteld voor onbepaalde tijd. Bij veranderde omstandigheden zal deze code worden getoetst en eventueel worden aangepast.